Welkom (Click here for English version)

Het interuniversitair Centrum voor Justitiepastoraat (CJP) is een initiatief van de Tilburg School of Catholic Theology (TST) en de Law School van de Tilburg University (TiU) en de Protestantse Theologische Universiteit (PThU). Het CJP is tot stand is gekomen in nauw overleg met het Protestantse en Rooms-Katholieke justitiepastoraat bij het ministerie van Justitie in Nederland.

Paulus gevangenHet CJP verricht wetenschappelijk onderzoek en biedt verder onderwijs en praktische dienstverlening op het terrein van het justitiepastoraat. Het Centrum wil werken vanuit een interdisciplinaire en oecumenische benadering en in nauw overleg met mensen werkzaam in of ten dienste van het justitiepastoraat. In het Centrum werken rooms-katholieke en protestantse theologen, juristen en anderen samen met als uiteindelijk doel de bevordering en verdieping van:

  • de kwaliteit van het pastoraat aan mensen in en na hun detentie;
  • kritische reflectie vanuit de christelijke traditie op thema’s als criminaliteit, kwaad, schuld, vergeving, straffen;
  • de betrokkenheid van de (geloofs)gemeenschap daarbij.

Eerste Lustrumviering 2 oktober 2014

In 2014 bestaat het Centrum voor Justitiepastoraat 5 jaar. Daarom wordt er op 2 oktober 2014 een congres georganiseerd om dit eerste lustrum te vieren. De titel van het congres is: De (ex-) gedetineerde in de participatiesamenleving. Opzoek naar nieuwe gemeenschappen. Voor het programma van deze dag zie het lustrumprogramma.

Misdaadcongres 'Verschuivende mensbeelden, verhardend strafrecht?' 6 november 2014

Samen met de stichting Mens en Strafrecht organiseert het CJP voor de tweede keer een congres over een actueel thema in het huidige strafrecht. Dit jaar over de relatie tussen ons mensbeeld en ons strafrecht. Het mensbeeld bepaalt mede hoe we tegen dader en slachtoffer aankijken en vice versa: hoe is anno nu de stand van zaken? Voor meer informatie zie: programa misdaadcongres.

Studiedagenbundel 2013 verschenen

Onlangs verscheen Grensverkeer. De meerstemmigheid van de geestelijk verzorger bij justitie. Het is de weerslag van de in 2013 gehouden studiedagen van het r-k en protestant justitiepastoraat. Centraal in de bundel staat de relatie tussen de geestelijk verzorger en zijn achterban buiten de gevangenismuren, de zendende instantie, vrijwilligers en gemeentes/parochies.

Naast dit thematisch gedeelte bevat de publicatie diverse artikelen van diverse auteurs over vergeving, boosheid en de onvolmaaktheid.

De bundel is uitgegeven bij Wolf Legal Publishers, kost euro 14,95 en is via de normale boekverkoopkanalen verkrijgbaar. Inhoudsopgave Bundel 2013 Grensverkeer

Promotie Ryan van Eijk over Menselijke waardigheid tijdens detentie

Op donderdag 27 juni 2013 promoveerde in de Aula van Tilburg University justitiepastor en secretaris van het CJP Ryan van Eijk op zijn onderzoek 'Menselijke waardigheid tijdens detentie. Een onderzoek naar de taak van de justitiepastor' (Oisterwijk, Wolf Legal Publishers, 369 p., Euro 27,95 via de (internet)boekhandel). Promotoren waren prof Theo de Wit en prof Anton van Kalmthout. In zijn onderzoek analyseert Van Eijk de opdracht van de justitiepastor en de inhoud van menselijke waardigheid langs twee wegen: de theologische en juridische. Dit omdat de justitiepastor twee heren dient, te weten de kerk en de staat. Onderdeel van het onderzoek was ook het bevragen van de justitiepastores naar hun ervaringen en problemen bij het bewaken van de menselijke waardigheid van gedetineerden. Conclusie van het onderzoek is o.a. dat kerk en staat vanwege hun principieel verschillende doelorientaties een andere kijk op en verantwoordelijkheid t.a.v. menselijke waardigheid hebben. Dit zorgt ervoor dat de justitiepastores in een spagaat verkeren en in een continu spanningsveld werken, dat hen kwetsbaar maakt. Het leidt uiteindelijk tot een bedreiging van het pastoraat. Van Eijk pleit voor een zorgzaam en integer pastoraat dat in de justitiele setting per definitie een profetisch-politiek karakter heeft en hij doet met het oog daarop enkele concrete aanbevelingen richting de beleidsverantwoordelijken van het justitiepastoraat.

Publicatie studiedagenbundel 2012: 'Graag een normaal gesprek'

Onder de titel 'Graag een normaal gesprek' is de studiedagenbundel 2012 verschenen. In de bundel staan diverse bijdragen over het centrale thema in 2012: communiceren met gedetineerden. Met bijdragen van o.a. Erik Borgman over de bevrijdende boodschap aan gevangenen, Reijer de Vries over Barths preken voor gevangenen en Theo de Wit over legitiem geweld. Traditiegetrouw inmiddels verschijnt de bundel bij WLP. Inhoudsopgave bundel 2012. De bundel is via de internetboekhandel te koop voor 16,95 euro.

Publicatie 'Twee heren dienen: Geestelijk verzorgers en hun beroepseer'

Op de beleidsdag van de RK Justitiepastores op 1 december j.l. in Den Haag werd de bundel Twee heren dienen: Geestelijk verzorgers en hun beroepseer aangeboden aan de nieuwe hoofdaalmoezenier bij Justitie Van Lieverloo en hoofdpredikant Eerbeek. De uitgave bevat lezingen gehouden tijdens de studiedagen 2011 van het R.K. en Protestantse justitiepastoraat en enkele andere bijdragen over het spanningsveld van 'twee heren dienen'. Net als justitiepastores hebben veel geestelijk verzorgers te maken met een broodheer en daarnaast een zendende instantie of een traditie waar ze zich -al of niet (in)formeel- schatplichtig aan weten. Centrale vraag is: Levert deze situatie naast spanningen ook kansen op? De bundel kent bijdragen van o.a. Toine van den Hoogen, Evert Jonker en Theo de Wit. Voor inhoud en verdere gegevens zie Publicaties.

De bundel is uitgegeven bij Wolf Legal Publishers. De verkoopprijs van de uitgave bedraagt euro 14,95 en is verkrijgbaar via de boekhandel en via de internetboekwinkel.

 

Onder de link Recensies vindt u recensies van recente, relevante publicaties.